Wednesday, Oct 22, 2014

Waktu Solat

[ Tukar Kawasan ]
Tutup
2
1

LoginDetik STPM 2014

Peperiksaan STPM 12.11.2014 12:00 20 Days

Kalendar Aktiviti

« < October 2014 > »
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Undian

Keberkesanan Laman Web Ini
 

Aktiviti Terkini

No events

Pengimbuhan

PDFPrintE-mail


 

Imbuhan kata nama

Kata Nama menerima empat jenis imbuhan; awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang berada di hadapan kata akar, contohnya pe(N), me(N), ter dan sebagainya. Imbuhan akhiran terletak di akhir kata akar dan imbuhan apitan mengapit kata akar. Imbuhan sisipan pula tersisip di tengah perkataan.

Awalan ke-

Awalan ke- boleh membentuk kata bilangan himpunan, kata bilangan tingkat dan kata nama. Huruf akar akan kekal biarpun setelah digabung dengan kata imbuhan ini. Bukan semua perkataan boleh digabungkan dengan awalan ke-. Kebanyakannya memerlukan akhiran -an untuk membentuk perkataan yang tepat.

Kata Akar

Kata Terbitan

Keterangan

kasih

kekasih

Penanda orang atau benda dengan memberi tumpuan
kepada maksud kata dasar (kata nama)

lima

kelima

Membentuk kata bilangan tingkat

tiga

ketiga

Membentuk kata bilangan himpunan

tua

ketua

Membentuk kata nama

Awalan pe(N)-

Awalan pe(N) menerbitkan kata nama, dengan pe(N) boleh wujud dalam bentuk bentuk seperti berikut; pe-, pem-, pen- peng-, dan peny-. Bentuk bentuk imbuhan ini bergantung kepada huruf awal kata akar. Kata akar ini selalunya kata kerja.

Awalan pe(N) memberi maksud tertentu kepada perkataan dasar yang diimbuhkannya. Contohnya:

  • alatan/perkakas: pembakar, pengasah, penukul, penapis

  • orang yang membuat: penulis, pencipta, pentadbir

  • sesuatu yang menyebabkan jadi...: pengasih, pemanis, pendingin

  • orang yang selalu atau suka...: penidur, pemalas, perokok

  • orang yang mempunyai sifat...:pemalu, pemurah, pembengis

  • milik sifat seseorang: pemuda, pembesar

  • ukuran bagi waktu atau tempat: pemeluk, penanak, pelaung

  • hasil atau kesan daripada sesuatu: penyakit, pendapat

Varian pe-

Imbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan huruf l, m, w, n dan r.

Kata Akar

Kata Terbitan

lawat

pelawat

lari

pelari

makan

pemakan

masak

pemasak

nafi

penafi

rokok

perokok

wangi

pewangi

Varian pen-

Imbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan c, d, j atau t.

Kata Akar

Kata Terbitan

curi

pencuri

cuci

pencuci

dengar

pendengar

duduk

penduduk

jual

penjual

jemput

penjemput

tipu

penipu

tari

penari

tukar

penukar

tulis

penulis

Bagi perkataan yang bermula dengan c, d dan j, kata akarnya kekal tetapi bagi perkataan yang bermula dengan t, huruf pertamanya akan hilang setelah bergabung dengan imbuhan pen-.

Varian pem-

Imbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan huruf b',f dan p

Kata Akar

Kata Terbitan

baca

pembaca

beri

pemberi

buat

pembuat

bantu

pembantu

beli

pembeli

pakai

pemakai

pukul

pemukul

pasang

pemasang

punggah

pemungah

pungut

pemungut

fitnah

pemfitnah

Perkataan yang bermula dengan huruf b dan f akan menggunakan huruf akar, tetapi bagi perkataan bermula dengan huruf p, huruf pertama kata akar tersebut akan digugurkan.

Varian peny-

Imbuhan ini digunakan untuk kata akar yang bermula dengan huruf s, dengan huruf pertama perkataan tersebut digugurkan.

Kata Akar

Kata Terbitan

sokong

penyokong

sembah

penyembah

sapu

penyapu

saring

penyaring

Varian peng-

Imbuhan ini digunakan untuk huruf a, g, h, i, dan u. Bagi perkataan yang bermula dengan huruf k, huruf pertama kata akar tersebut akan digugurkan.

Kata Akar

Kata Terbitan

ambil

pengambil

ajar

pengajar

gosok

penggosok

goreng

penggoreng

hantar

penghantar

hisap

penghisap

ikut

pengikut

isi

pengisi

ulang

pengulang

uji

penguji

Varian penge-

Imbuhan ini digunakan untuk perkataan yang terdiri daripada satu suku kata. Kata dasar dikekalkan tanpa mengira huruf pertama.

Kata Akar

Kata Terbitan

cat

pengecat

bom

pengebom

tin

pengetin

sah

pengesah

Kesamaran: Imbuhan untuk k

Imbuhan untuk huruf k berubah mengikut perkataan tersebut. Perkataan yang bermula dengan k boleh diimbuhkan untuk pe-, peng- atau penge. Berikut merupakan contoh contoh kata terbitan:

Kata Akar

Jenis Imbuhan

Kata Terbitan

kerja

pe-

pekerja

kenal

peng-

pengenal

karang

peng-

pengarang

khayal

peng-

pengkhayal

kritik

peng-

pengkritik

keluar

penge-

pengeluar

kesan

penge-

pengesan

Jika diperhatikan, perkataan yang mempunyai dua huruf konsonan di awal perkataan seperti kritik dan khayal akan mengekalkan kata dasarnya dan menggunakan imbuhan peng-.

Bagi perkataan yang bermula dengan huruf vokal, sebutan perkataan berubah misalnya pengambil (ambil) akan disebut sebagai pe-ngam-bil dan penguji (uji) disebut pe-ngu-ji. Berbeza dengan huruf yang bermula dengan konsonan (kecuali k, s, t dan p) bunyi perkataan asal akan dikekalkan seperti penggosok disebut peng-go-sok’

 


 

Imbuhan MeN...i

Pembentukan Imbuhan Me N...i.

Imbuhan Me N...i juga terbentuk daripada beberapa kelas kata dasar dan membawa makna yang tertentu.

Kata Dasar Imbuhan Me N...i

Pagar Memagari = Meletakkan sesuatu

(kata Nama) sebagai pagar

Pukul Memukuli = Melakukan perbuatan

(kata kerja) berkali = kali pada objek

Duduk = Menduduki Melakukan perbuatan

(kata kerja) pada objek

Kirim = Mengirimi Menyebabkan objek

(kata kerja) menerima sesuatu

 

Contoh

1. Dia akan mengirimi bapanya sepucuk surat pada setiap bulan.

2. Jepun telah menduduki Tanah Melayu selama lebih kurang empat tahun.

3. Dia memukuli lembu yang memasuki kebunnya dengan sebatang kayu.

 

Analisis

Dalam ketiga-tiga ayat di atas, semua objek kena secara tidak langsung. Objek-objek tersebut menerima sesuatu daripada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Contohnya dalam ayat (1) ‘bapa’ sebagai objek tepat menerima surat bukannya benda yang dikirimkan kepada seseorang.

Maksud Imbuhan Me N...i

Secara umum, imbuhan apitan Me N...i, menunjukkan maksud objek tepat menerima sesuatu daripada pelaku perbuatan, manakala benda yang diterima daripada perbuatan itu dinyatakan sebagai objek sipi.

Maksud ayat juga menunjukkan bahawa objek tepat tidak bergerak tetapi objek sipi yang bergerak menuju ke arah objek tepat.

Contoh

1. Petani itu memagari ladangnya dengan kawat berduri.

2. Orang tua itu memukuli anaknya dengan sebatang tongkat.

3. Dia menghadiahi isterinya seutas rantai mutiara.

4. Kanak-kanak membalingi rakannya dengan sebiji bola.

5. Sultan Selangor telah berkenan mengurniai ahli sukan itu bintang kebesaran sempena Hari Keputeraan baginda.

Bandingkan ketiga-tiga ayat yang menerima apitan Me N...i dengan ayat-ayat yang menerima apitan Me N...kan s eperti yang telah dibincangkan.

Terdapat juga apitan Me N...i menunjukkan maksud perbuatan yang berulang-ulang dilakukan ke atas objek tepat.

Teliti ayat (2) yang menunjukkan maksud anaknya menerima pukulan berulang kali. Dalam konteks ayat (1), (3), (4) dan (5) ladangnya menerima kawat berduri, isterinya menerima rantai mutiara, rakannya menerima balingan dan ahli sukan menerima kurniaan.

Perbezaan Makna Dalam Imbuhan Me N...kan dan
Imbuhan Me N...i

Sekiranya pelajar meneliti pembentukan kedua-dua imbuhan tersebut, pelajar akan mendapati terdapat perbezaan yang ketara di antara kedua-dua imbuhan itu.

Perbezaan yang paling ketara ialah apabila kedua-dua imbuhan apitan ini menggunakan kata dasar yang sama dan menerima dua objek iaitu objek tepat dan objek sipi. Lihat contoh ayat berikut untuk pemahaman yang lebih jelas.

Contoh

1. Amin melontarkansepotong kayu ke arah lembu itu.

(objek tepat) (objek sipi )

2. Amin melontari lembu itu dengan sepotong kayu.

(objek tepat) (objek sipi)

3. Amin membacakan adiknyabuku cerita itu.

(objek tepat) (objek sipi)

4. Amin membacabuku cerita itu untuk adiknya.

(objek tepat) (objek sipi)

Ulasan ringkas

Ayat (1) dan (2) menggunakan kata dasar yang sama iaitu lontar (kata kerja) tetapi menggunakan apitan yang berbeza. Oleh itu pembentukan objek dan maknanya juga berbeza. Perkataan melontarkan menunjukkan maksud sepotong kayu sebagai objek tepat menjadi alat atau bahan yang digunakan untuk melakukan perbuatan. Manakala perkataan melontari menunjukkan maksud lembu itu sebagai objek, menjadi penerima perbuatan melontari. Oleh itu jika ayat (1) menerima apitan Me N...kan , maksudnya menunjukkan lembu itu menjadi alat atau bahan untuk perbuatan melontar, ini pasti mustahil kerana tidak mungkin Amin mampu mengangkat lembu itu dan melontarkannya.

Rumusan

Kekeliruan yang kerap berlaku dalam kalangan pelajar dari segi pembentukan kedua-dua apitan tersebut disebabkan para pelajar kurang memahami maksud perkataan yang digunakan dan kekeliruan membezakan objek tepat dan objek sipi. Oleh itu, para pelajar perlu meneliti imbuhan apitan Me N...kan dan Me N...i dengan meneliti kesesuaian maksud ayat dengan penggunaan objek tepat dan objek sipi yang dinyatakan dalam ayat.

Para pelajar juga perlu meneliti logik ayat dari segi maksud sama ada sesuai atau tidak.Imbuhan MeN...kan

Pembentukan Imbuhan Me N...kan

Imbuhan Me N...kan membentuk kata kerja transitif yang terbit daripada kata dasar yang terdiri daripada beberapa jenis golongan kelas kata. Penggunaan golongan kata tertentu akan menunjukkan makna yang tertentu apabila menerima imbuhan Me N...kan .

Maksud Kata Dasar Imbuhan Me N...kan

Buku (kata nama) Membukukan = Menjadikan buku

Darat (kata nama) Mendaratkan = Membawa ke darat

Gemuk (kata adjektif) Menggemukkan = Menjadikan gemuk

Jatuh (kata kerja) Menjatuhkan = Menyebabkan jatuh

Beli (kata kerja) Membelikan = Membeli untuk

Tindih (kata kerja) Menindihkan = Menggunakan alat

Pagar (kata kerja) Memagarkan = Menjadikan sebagai

Dua (kata bilangan) Menduakan = Menjadikan dua

Contoh ;

1. Pemain pertahanan pasukan itu telah menjatuhkan penyerang pasukan lawan dalam kawasan penalti.

2. Lelaki itu telah menduakan isterinya dengan berkahwin lagi.

3. Dia telah membukukan pengalamannya semasa zaman pemerintahan Britisih.

4. Mereka telah membasahkan kepala masing-masing dengan air sungai itu.

5. Ahmad melontarkan basikal adiknya ke dalam kolam.

Analisis

Semua ayat yang menerima imbuhan Me N...kan menunjukkan maksud bahawa objek tepatnya (kata nama selepas kata kerja) kena secara langsung oleh perbuatan iaitu kena ‘jatuhkan’, kena ‘duakan’, kena ‘bukukan’ kena ‘basahkan’ dan kena ‘lontarkan’.

Maksud Dalam Imbuhan Me N...kan

Secara umum, imbuhan apitan Me N...kan menunjukkan dua maksud yang kerap menimbulkakn kekelirukan.

i) Maksud sesuatu perbuatan itu dilakukan secara langsung kena ke atas objek tepat dalam ayat dan menjadi alat atau bahan untuk melakukan perbuatan ke atas objek sipi

Contoh

Amin melontarkan sepotong kayu ke arah lembu itu.

(objek tepat) (objek sipi)

Dalam konteks ayat di atas Amin menggunakan sepotong kayu (objek tepat) untuk melakukan perbuatan ke atas lembu itu (objek sipi).

Teliti contoh ayat berikut yang sama maksud pembentukannya dengan ayat di atas.

Contoh

1. Petani itu memagarkan kawat berduri di ladangnya.

2. Orang tua itu memukulkan sebatang tongkat ke atas anaknya.

3. Dia menghadiahkan rantai mutiara kepada isterinya.

4. Kanak-kanak itu membalingkan bola kepada rakannya.

5. Sultan Selangor telah berkenan mengurniakan bintang kebesaran kepada ahli sukan tersebut sempena Hari Keputeraan baginda.

ii) Maksud sesuatu perbuatan dilakukan ‘untuk’ objek tepat

Hal ini bermaksud sesuatu perbuatan itu dilakukan untuk orang lain iaitu pelaku melakukan perbuatan untuk objek tepat manakala objek sipi merupakan sesuatu yang dilakukan perbuatan ke atasnya.

Contoh

Amin membacakan adiknya buku cerita itu.

(objek tepat) (objek sipi)

Dalam konteks ayat di atas bermaksud Amin membaca buku untuk adiknya bukan untuk dirinya, manakala buku iaitu objek sipi merupakan alat yang dibaca dan adiknya sebagai objek tepat merupakan penerima perbuatan Amin.

Jika buku cerita mahu dijadikan objek tepat, maka akhiran ‘kan’ mesti digugurkan seperti dalam ayat berikut:

Contoh

Amin membacabuku cerita itu untuk adiknya.

(objek tepat) (objek sipi )

Untuk lebih jelas, teliti ayat-ayat berikut:

Contoh

1. Ibu menjahitkan kakak sehelai baju kurung sutera.

(maksud menjahit untuk kakak)

2. Rahim mencarikan isterinya buah mempelam muda

(maksud mencari buah mempelam muda untuk isterinya)

3. Dia melukiskan adiknya sekeping gambar helang.

(maksud melukis gambar helang untuk adik)

 

 

Kesimpulan

Imbuhan Me N...kan menunjukkan maksud objek tepat sebagai alat atau bahan untuk melakukan perbuatan ke atas sesuatu. Selain itu, juga membawa maksud sesuatu perbuatan itu dilakukan untuk benda lain iaitu ‘ untuk objek tepat’ , manakala perbuatannya dilakukan ke atas ‘objek sipi.

Jumlah Pelawat

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari Ini373
mod_vvisit_counterSemalam1807
mod_vvisit_counterMinggu Ini16298
mod_vvisit_counterMinggu Lepas45529
mod_vvisit_counterBulan Ini72222
mod_vvisit_counterBulan Lepas253959
mod_vvisit_counterKeseluruhan5587948

Hubungi

Cikgu Fairose Bt. Shamsudin

home Alamat: SMK Bandar Tasik Kesuma, Beranang Selangor.

phone No. Telefon : 0193300307

email Email fairose65@gmail.com


 

Penafian

Penafian : Pihak admin tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat dalam laman ini Sesuai untuk paparan menggunakan perisisan Mozilla Firefox dan Internet Explorer 7